ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มต่าง ๆ คู่มือ รายงาน โลโก้คณะ ดาวน์โหลดอื่น ๆ
 เลือกเอกสาร       ค้นหาเอกสาร :   ค้นหา

ที่ชื่อเอกสาร
1 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการปีงบ 63
2 PL_201 แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี 63 หลักสูตร
3 หนังสือขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา2561
4 หนังสือขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา
5 PL_201 แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี 62 หลักสูตร
6 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ62
7 เอกสารประกอบการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ปี 63-65
9 แบบฟอร์มข้อมูล husoc03
10 ใบเสนอชื่อรับการสรรหา husoc02
11 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา husoc01
12 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร61
13 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการปีงบ-62
14 PL_201-แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี-62
15 PL_202-และ-203-ปี-62
16 pl_09
17 แบบฟอร์มโครงการปี-61
18 PL_201-แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี-61
19 PL_202-และ-203-ปี-61
20 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน
21 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ
22 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ-ปีงบประมาณ-2559
23 การให้บริการวิชาการปีงบประมาณ-2559
24 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ59
25 แบบฟอร์มโครงการปี-60
26 ขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
27 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความคิดเห็นของบุคลากร 06
28 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความคิดเห็นของนักศึกษา05
29 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความพึงพอใจของบัณฑิต 04
30 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความพึงพอใจของนักศึกษา03
123456