อัตลักษณ์
คนดี มีอาชีพ
ปรัชญา
"สร้างคนให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์"
วิสัยทัศน์
     เป็นสถานบันการศึกษาเชิงสร้างสรรค์บนฐานความเป็นไทยในระดับมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมโลก
พันธกิจ
     1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและสากล
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนระดับประเทศเพื่อสร้างความมั่งคงและเข้มแข้งทางสังคมและเศรษฐกิจ
     3. สร้างเครึอข่ายทางวิชาการและให้บริการวิชาการด้านที่ปรึกษาและการจัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
     4. สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์และความยั่งยืน
     5. พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมหลัก  HUSOC
H Harmony
ความสามัคคีกลมเกลียว ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
U Uniqueness
ความเป็นเอกลักษณ์ มีลักษณะเฉพาะ
S Service mind
มีจิตอาสา จิตบริหาร
O Originality
มีความคิดริเริ่ม
C Capability
มีประสิทธิภาพ มีความสามารถ