:: ระบบสารสนเทศงานวิจัย ::
 

ที่ปีงบประมาณชื่องานวิจัยจำนวนเงินชื่อนักวิจัยแหล่งทุนสถานะหมายเหตุ
1 2561 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20,000.00 รศ.สนิท สัตโยภาส กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/25/2018
2 2561 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20,000.00 อ.พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 4/62 หมายเลขเช็ค :00136231 จำนวนเงิน :10000
3 2561 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี่ต่อการทำงานของบัณฑิตหลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20,000.00 อ.จุมพิต ศรีวัฒนพงศ์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 3/62 หมายเลขเช็ค :00136230 จำนวนเงิน :10000
4 2561 การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 25,000.00 ผศ.ดร.กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกเงินครั้งที่ 1
5 2561 ความเป็นเมืองกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบริเวณสี่แยกกองทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 25,000.00 อาจารย์ฐากูร ข่าขันมะลี ทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบิกเงินครั้งที่ 1
6 2561 การสร้างชุดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 224,100.00 อ.ภัทรกมล รักสวน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 119/61 หมายเลขเช็ค : 10181630 จำนวนเงิน :112050
7 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา อังกฤษโดยบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 251,800.00 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 72/61 หมายเลขเช็ค : 10181537 จำนวนเงิน :125900
8 2561 วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์สู่การประดิษฐ์สร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ 258,800.00 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 9/30/2018
9 2561 กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 403,400.00 อ.จตุพร เสถียรคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 194/61 หมายเลขเช็ค : 10181710 จำนวนเงิน :201700
10 2561 การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 259,100.00 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 102/61 หมายเลขเช็ค : 10181612 จำนวนเงิน :129550
11 2561 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ 733,000.00 ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
12 2561 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ 733,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 9/30/2018
13 2561 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 478,500.00 อ.ดร.ณัฎฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 78/61 หมายเลขเช็ค : 10181588 จำนวนเงิน :239250
14 2561 กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 796,500.00 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 9/30/2018
15 2561 การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการกลุ่มผ้าปักด้วยมือ บ้านสันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 51,840.00 อาจารย์โฆษิต ไชยประสิทธิ์ ทุกภายนอกอื่น ๆ เบิกเงินครั้งที่ 1
16 2561 บรรจุภัณฑ์ OTOP กับความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดลำพู 1,304,710.00 อาจารย์นิล พันธุ์คงชื่น ทุกภายนอกอื่น ๆ เบิกเงินครั้งที่ 1
17 2561 แนวทางการพัฒนา 5 ดาวเด่น OTOP สู่เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 233,000.00 อาจารย์งามนิจ แสนนำพล ทุกภายนอกอื่น ๆ เบิกเงินครั้งที่ 1
18 2561 การศึกษาวิธีการผลิตขลุ่ยไม้ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สู่มาตรฐานสากล : กรณีศึกษาขลุ่ยไม้โกลเด้นวู๊ด ตำบลวงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 80,000.00 อาจารย์อิสรากร พัลวัลย์ ทุกภายนอกอื่น ๆ เบิกเงินครั้งที่ 1
19 2561 แนวทางการพัฒนา ด้านการสื่อสารวัฒนธรรม ของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษาผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ “กลุ่มดาวเด่น” จังหวัดเชียงราย 95,000.00 อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน์ ทุกภายนอกอื่น ๆ เบิกเงินครั้งที่ 1
20 2560 กาารพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 28,000.00 อ.เสกสรร เท้าทุมมา กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 5/7/2018
21 2560 ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 21,300.00 อ.คมาคินป์ ชินโชติกร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 5/31/2018
22 2560 การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 28,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังไม่ได้เบิกเงิน
23 2560 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 350,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
24 2560 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 477,000.00 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/23/2018
25 2560 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 150,000.00 อ.ภัทรกมล รักสวน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 3/26/2018
26 2560 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 150,000.00 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 5/2/2018
27 2560 การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนสมาธิสั้นระดับประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive technology) เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้เรียน 150,000.00 อ.นิตยา สงวนงาม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
28 2560 การศึกษารูปแบบของการจัดการศึกษาบ้านเรียนและการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 150,000.00 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
29 2560 การพัฒนารูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 150,000.00 อ.ณฐ นารินทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/10/2018
30 2560 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 150,000.00 ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
31 2560 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับมัคคุเทศก์ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 150,000.00 อ.เกศินี ศรีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 8/9/2018
32 2560 ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 449,600.00 ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
33 2560 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 40,000.00 น.ส.พชรวรรณ  เฟื่องปรางค์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 273/60 หมายเลขเช็ค :10181279 จำนวนเงิน :20000
34 2560 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 20,000.00 อ.ลลิดา วิบูลวัชริยกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/26/2018
35 2560 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 ดร.รณวีร์ พาผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 6/61 หมายเลขเช็ค : 10181426 จำนวนเงิน :40000
36 2560 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 อ.วรสุดา วัฒนวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/1/2018
37 2560 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการอาชีพนวดแผนไทยในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/17/2018
38 2560 การศึกษาวิเคราะห์เพลงล้านนาจากฐานข้อมูลดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม 80,000.00 อ.สงกรานต์ สมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/17/2018
39 2560 ภูมิปัญญาเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อสืบทอดการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม 80,000.00 ผศ.บูรณพันธุ์ ใจหล้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/17/2018
40 2560 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50,000.00 นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 3/30/2018
41 2560 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 40,000.00 นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/14/2018
42 2560 สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 20,000.00 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 6/7/2018
43 2560 การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 380,500.00 อ.รัชพล สัมพุทธานนท์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/9/2018
44 2560 วัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 132,900.00 อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
45 2560 การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.ศศิธร ศรีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
46 2560 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
47 2560 การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพื้นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.นิล พันธุ์คงชื่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/15/2018
48 2560 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียน 350,000.00 อ.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 379/60 หมายเลขเช็ค : 10181394 จำนวนเงิน :87500
49 2560 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคประชาคมอาเซียน 350,000.00 อ.จตุพร เสถียรคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
50 2560 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 350,000.00 ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/22/2018
123