ดาวน์โหลดข้อมูล

แบบฟอร์มต่าง ๆ คู่มือ รายงาน โลโก้คณะ ดาวน์โหลดอื่น ๆ
 เลือกเอกสาร       ค้นหาเอกสาร :   ค้นหา

ที่ชื่อเอกสาร
1 หนังสือขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา2561
2 หนังสือขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา
3 PL_201 แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี 62 หลักสูตร
4 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ62
5 เอกสารประกอบการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6 แบบแสดงความต้องการงบลงทุน ปี 63-65
7 แบบฟอร์มข้อมูล husoc03
8 ใบเสนอชื่อรับการสรรหา husoc02
9 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา husoc01
10 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินวิทยากร61
11 ข้อมูลจัดทำแบบขออนุมัติโครงการปีงบ-62
12 PL_201-แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี-62
13 PL_202-และ-203-ปี-62
14 pl_09
15 แบบฟอร์มโครงการปี-61
16 PL_201-แบบเสนอขออนุมัติโครงการปี-61
17 PL_202-และ-203-ปี-61
18 แบบฟอร์มประวัติส่วนตัวและผลงาน
19 แบบฟอร์มขออนุญาตสอบรายวิชาที่ขาดสอบ
20 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ-ปีงบประมาณ-2559
21 การให้บริการวิชาการปีงบประมาณ-2559
22 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ59
23 แบบฟอร์มโครงการปี-60
24 ขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
25 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความคิดเห็นของบุคลากร 06
26 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความคิดเห็นของนักศึกษา05
27 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความพึงพอใจของบัณฑิต 04
28 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความพึงพอใจของนักศึกษา03
29 รายงานการวิจัยสถาบัน57-ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน02
30 รายงานการวิจัยสถาบัน57-สภาพมีงานทำ01
123456