หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี
ภาควิชาภาษาตะวันตก
  ภาควิชาภาษาตะวันออก
  - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
    - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี
 
ภาควิชาภาษาไทย   ภาควิชาศิลปกรรม
  - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
    - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์
 
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง   ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
  - ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์สากล
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
     
    ภาควิชาการพัฒนาชุมชน
      - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
     
      สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม     - นิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
   
    สาขาวิชาภูมิศาสตร์
      - วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
       


ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาภาษาไทย   สาขาวิชาสหวิทยาการสังคม
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ