:: ระบบสารสนเทศงานวิจัย ::
 

ที่ปีงบประมาณชื่องานวิจัยจำนวนเงินชื่อนักวิจัยแหล่งทุนสถานะหมายเหตุ
1 2561 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 20,000.00 รศ.สนิท สัตโยภาส กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังไม่ได้เบิกเงิน
2 2561 การสร้างชุดการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน 224,100.00 อ.ภัทรกมล รักสวน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
3 2561 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษา อังกฤษโดยบูรณาการนวัตกรรมการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 251,800.00 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
4 2561 วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์สู่การประดิษฐ์สร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ม้ง ลีซู ลาหู่ ดาระอั้ง ปกาเกอะญอ 258,800.00 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
5 2561 กลไกและช่องทางการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 403,400.00 อ.จตุพร เสถียรคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
6 2561 การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 259,100.00 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
7 2561 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ 733,000.00 ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
8 2561 การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ 733,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
9 2561 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ไขปัญหาหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนคะฉิ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 478,500.00 ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
10 2561 กลยุทธ์การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 796,500.00 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ยังไม่ได้เบิกเงิน
11 2560 กาารพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 28,000.00 อ.เสกสรร เท้าทุมมา กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 49/60 หมายเลขเช็ค : 00114706 จำนวนเงิน :14000
12 2560 ภาพลักษณ์และความคาดหวังจากประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอข้างเคียงที่มีต่อหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 21,300.00 อ.คมาคินป์ ชินโชติกร กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 45/60 หมายเลขเช็ค : 00114702จำนวนเงิน :10650
13 2560 การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 28,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังไม่ได้เบิกเงิน
14 2560 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 350,000.00 อ.ณกานต์ อนุกุลวรรธกะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 380/60 หมายเลขเช็ค : 10181394 จำนวนเงิน :87500
15 2560 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 477,000.00 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/23/2018
16 2560 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการโรงแรมและที่พักในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 150,000.00 อ.ภัทรกมล รักสวน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 3/26/2018
17 2560 การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านอุตสาหกรรมบริการสาขาการบริการการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 150,000.00 ผศ.นาตยา วงศ์รักมิตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 5/2/2018
18 2560 การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนสมาธิสั้นระดับประถมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี่สิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive technology) เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถทาง ด้านภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นในตัวเองของผู้เรียน 150,000.00 อ.นิตยา สงวนงาม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 337/60 หมายเลขเช็ค : 10181348 จำนวนเงิน :75000 หมายเลขฎีกา : 337/60 หมายเลขเช็ค : 10181348 จำนวนเงิน :75000 หมายเลขฎีกา : 337/60 หมายเลขเช็ค : 10181348 จำนวนเงิน :75000
19 2560 การศึกษารูปแบบของการจัดการศึกษาบ้านเรียนและการมีส่วนร่วม ของหน่วยงานภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 150,000.00 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 120/60 หมายเลขเช็ค :10116620 จำนวนเงิน :75000
20 2560 การพัฒนารูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 150,000.00 อ.ณฐ นารินทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 275/60 หมายเลขเช็ค :10181278 จำนวนเงิน :75000
21 2560 การบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหาวิชาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 150,000.00 ดร.สุดฤทัย อรุณศิโรจน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 303/60 หมายเลขเช็ค :10181310 จำนวนเงิน :75000
22 2560 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำหรับมัคคุเทศก์ชุมชน: กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 150,000.00 อ.เกศินี ศรีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 367/60 หมายเลขเช็ค : 10181382 จำนวนเงิน :75000
23 2560 ดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 449,600.00 ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 89/60 หมายเลขเช็ค : 10116585จำนวนเงิน :224800
24 2560 การศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้บริการห้องสมุดและ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 40,000.00 น.ส.พชรวรรณ  เฟื่องปรางค์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 273/60 หมายเลขเช็ค :10181279 จำนวนเงิน :20000
25 2560 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 20,000.00 อ.ลลิดา วิบูลวัชริยกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 4/26/2018
26 2560 การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 ดร.รณวีร์ พาผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 6/61 หมายเลขเช็ค : 10181426 จำนวนเงิน :40000
27 2560 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ประกอบธุรกิจสินค้าและของที่ระลึกในพื้นที่น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 อ.วรสุดา วัฒนวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/1/2018
28 2560 การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการอาชีพนวดแผนไทยในอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 80,000.00 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 4/61 หมายเลขเช็ค : 10181415 จำนวนเงิน :40000
29 2560 การศึกษาวิเคราะห์เพลงล้านนาจากฐานข้อมูลดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ เพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดทางวัฒนธรรม 80,000.00 อ.สงกรานต์ สมจันทร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 285/60 หมายเลขเช็ค :10181290 จำนวนเงิน :40000
30 2560 ภูมิปัญญาเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อสืบทอดการสร้างเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม 80,000.00 ผศ.บูรณพันธุ์ ใจหล้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 286/60 หมายเลขเช็ค :10181291 จำนวนเงิน :40000
31 2560 กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 50,000.00 นายภาสกร แห่งศักดิ์ศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 3/30/2018
32 2560 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 40,000.00 นางรัชฎาพร พันธุ์ทวี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/14/2018
33 2560 สิทธิการร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน (Ride Sharing) ของนักศึกษาที่เกี่ยวกับกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 20,000.00 อ.กฤษฎา เอี่ยมละมัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 308/60 หมายเลขเช็ค :10181316 จำนวนเงิน :10000
34 2560 การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดการปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ 380,500.00 อ.รัชพล สัมพุทธานนท์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 196/60 หมายเลขเช็ค :10116696 จำนวนเงิน :190250
35 2560 วัฒนธรรมและกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 132,900.00 อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 146/60 หมายเลขเช็ค :10116647 จำนวนเงิน :66450
36 2560 การเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ทางความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.ศศิธร ศรีรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 55/61 หมายเลขเช็ค : 10181471 จำนวนเงิน :87500
37 2560 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลือ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.พรสวรรค์ จันทะวงศ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 106/60 หมายเลขเช็ค :10116606 จำนวนเงิน :175000
38 2560 การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพื้นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 350,000.00 อ.นิล พันธุ์คงชื่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 1 หมายเลขฎีกา : 131/60 หมายเลขเช็ค :10116631 จำนวนเงิน :175000
39 2560 การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียน 350,000.00 อ.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 379/60 หมายเลขเช็ค : 10181394 จำนวนเงิน :87500
40 2560 การส่งเสริมภาคการเกษตรขององค์กรภาครัฐในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในภาคประชาคมอาเซียน 350,000.00 อ.จตุพร เสถียรคง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 375/60 หมายเลขเช็ค : 10181390 จำนวนเงิน :87500
41 2560 การพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน 350,000.00 ผศ.รักฎา เมธีโภคพงษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 376/60 หมายเลขเช็ค : 10181391 จำนวนเงิน :87500
42 2560 การปรับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กับธุรกิจการท่องเที่ยว ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 500,000.00 อ.นิรุตร์ แก้วหล้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 324/60 หมายเลขเช็ค :10181333 จำนวนเงิน :125000
43 2560 แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3 350,000.00 อ.ชัยรัตน์ นทีประสิทธิพร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เบิกเงินครั้งที่ 2 หมายเลขฎีกา : 388/60 หมายเลขเช็ค : 10181403 จำนวนเงิน :87500
44 2559 การใช้การสอนภาษาแบบชักชวนเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจภัตตาคารของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 17,000.00 อ.ปิยะพันธ์ กันทิสา กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 7/18/2560
45 2559 การใช้กิจกรรมแบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 20,000.00 อ.ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 10/9/2017
46 2559 การพัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกทักษะการแปล 70,000.00 อ.ปณชนก ชาญไววิทย์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 2/23/2560
47 2559 การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติงาน เพื่อการเรียนไวยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 31,500.00 อ.ธีรพงศ์ ฤทธิพรหม กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 9/5/2017
48 2559 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาบ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 100,000.00 อ.เกศินี ศรีรัตน์ กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 5/30/2018
49 2559 การพัฒนารูปแบบการโค้ชเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูใหม่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ส่งเสริมทักษะและแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน 500,000.00 ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/16/2018
50 2559 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยนำมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน 150,000.00 อ.พรรณิการ์ อุทธวัง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสร็จสมบูรณ์ วันที่แล้วเสร็จ : 1/15/2018
123