ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนชย์   นวลสระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ดร.กิติญา   ชูวิทย์เจริญกิจ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และบริการวิชาการ


ดร.ดุษฏี   รังษีชัชวาล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และการต่างประเทศ


ดร.สุโข   เสมมหาศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย


อาจารย์ไกรลาส   จิตร์กุล
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
และกิจการนักศึกษา